Последнее обновление: 14 февраля в 15:04

Автор Читатели Твиты Написал Ретвитнул Ответил Ретвитнули всего / на твит Фавнули всего / на твит
@2nd_suck
0 38 34 1 3 1 0.03 21 0.62
@sergeytovarov-2
+204 305 247 47 11 33 0.13 219 0.89
@evilj0e
+48 501 374 108 19 46 0.12 297 0.79
@from_anywhere
+83 551 436 91 24 56 0.13 244 0.56
@midler
+15 130 48 58 24 6 0.13 65 1.35
@Gorenburg
+9 125 92 29 4 23 0.25 130 1.41
@Di_Ed_Seagull
−1 301 213 56 32 25 0.12 205 0.96
@IAmTrySound
+10 109 88 2 19 5 0.06 51 0.58
@DenisZavgorodny
+17 180 152 0 28 25 0.16 145 0.95
@Realetive
−53 244 215 24 5 96 0.45 521 2.42
@kakrostropovich
−354 280 244 19 17 14 0.06 164 0.67
@sergeytovarov
+457 2737 2146 411 180 426 0.20 2404 1.12
@mikaspell
+44 209 113 0 96 50 0.44 426 3.77
@frontender_ua
+48 388 256 26 106 89 0.35 583 2.28
@koloskof
+57 204 142 11 51 64 0.45 205 1.44
@Suevalov
+48 249 202 34 13 56 0.28 412 2.04
@forwebdev
+96 475 370 71 34 160 0.43 1504 4.06
@iamfrntdv
+2 535 391 103 41 31 0.08 362 0.93
@vbalabanovich
+61 416 250 72 94 61 0.24 660 2.64
@olmokhov
+12 171 144 22 5 16 0.11 207 1.44
@juwain
+20 235 165 51 19 19 0.12 207 1.25
@zmoki
+38 81 62 10 9 16 0.26 149 2.40
@rugreli
+18 204 118 72 14 43 0.36 145 1.23
@straykov
+72 226 177 14 35 57 0.32 301 1.70
@alexbaumgertner
+12 277 205 66 6 52 0.25 427 2.08
@life_maniac
+43 277 228 31 18 28 0.12 190 0.83
@andrey_sitnik
+240 550 300 113 137 460 1.53 1926 6.42
@illinifellow
+22 156 90 27 39 9 0.10 90 1.00
@viatsko
+46 261 173 55 33 32 0.18 271 1.57
@grawlcore
+17 462 313 121 28 54 0.17 157 0.50
@dshster
+36 421 284 77 60 67 0.24 398 1.40
@fliptheweb
+96 381 262 58 61 172 0.66 1336 5.10
@talgautb
+14 790 464 257 69 76 0.16 673 1.45
@vafelman
+53 258 106 67 85 11 0.10 219 2.07
@exdeniz
+55 220 96 54 70 68 0.71 676 7.04
@mishcherin
+42 718 366 173 179 101 0.28 945 2.58
@akella
+146 239 29 100 110 72 2.48 605 20.86
@bizi
+36 878 354 239 285 65 0.18 815 2.30
@arseniydmitriev
+68 463 230 126 107 53 0.23 492 2.14
@Akurganow
+37 215 88 110 17 18 0.20 56 0.64
@pgrekovich
−15 382 104 182 96 15 0.14 55 0.53
@harisov
+209 454 114 166 174 63 0.55 253 2.22
@meuwka
+158 763 202 269 292 95 0.47 318 1.57
@SelenIT2
+103 82 19 28 35 5 0.26 27 1.42
@ihorzenich
+78 826 221 415 190 36 0.16 325 1.47
@denysdovhan
+121 580 200 167 213 81 0.41 395 1.98
@vdv73rus
+151 367 89 228 50 72 0.81 199 2.24
@denisfedosov
+371 253 63 100 90 30 0.48 71 1.13